Skip to main content

Materiál na rokovanie Obecného zastupiteľstva v Ovčí konaného dňa 27. 06. 2022

k bodu programu rokovania č. …….

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ovčie

na obdobie 2. polroka 2022

 

Spracovala:     Mgr. Jana Kollárová, hlavná kontrolórka

Predkladá:      Mgr. Jana Kollárová, hlavná kontrolórka

 

Materiál obsahuje:

 • dôvodovú správu
 • návrh na uznesenie

 

 

Dôvodová správa

Plán kontrolnej činnosti vychádza z ustanovení Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Ustanovenia citovaného zákona týkajúce sa vykonávania kontrolnej činnosti sú uvedené v § 18 f), ktorý stanovuje úlohy hlavného kontrolóra a v § 18 d), ktorý stanovuje rozsah kontrolnej činnosti.

Postup kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce v II. polroku 2022 bude v súlade s § 18e Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

A. Kontroly

 1. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva v súlade s § 18d Zákona SNR

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 1. Kontrola čerpania rozpočtu a dodržiavania pravidiel rozpočtového hospodárenia.
 2. Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými z rozpočtu obce.
 3. Kontrola pokladničných operácií, stavu hotovosti a dodržiavania pokladničných limitov, inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladnici obce.
 4. Kontrola výberu daní a dotácii.

 

Okrem uvedenej kontrolnej činnosti môžu byť vykonané kontroly, o ktoré požiada obecné
zastupiteľstvo v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. h) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktoré neznesú odklad ako aj kontroly mimo plánu kontrolnej činnosti na základe vlastného rozhodnutia, a to predovšetkým z dôvodu novelizácie právnych predpisov, resp. iných podnetov k výkonu kontroly.

 

B. Stanoviská a ostatná činnosť

 1. Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na obdobie 1. polroka 2023.
 2. Predkladanie správ o výsledkoch ukončených kontrol obecnému zastupiteľstvu.
 3. Zvyšovanie svojej odbornosti v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch a školeniach.
 4. Účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.
 5. Oboznámenie sa so VZN vydanými obcou.

 

V zmysle plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov a z toho vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol, ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly.

 

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo v Ovčí v zmysle § 18f ods. 1. písm. b) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ovčie na obdobie II. polroka 2022.

 

Prijatie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ovčie v zmysle ustanovenia Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 18e Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, je zároveň poverením na vykonanie kontroly a následnej finančnej kontroly.

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ovčie na obdobie II. polroka 2022 je zverejnený v zmysle §18f ods.1 písm. b) Zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce od 14. 06. 2022.

 

 

Ovčie, 14. 06. 2022                                                                          Mgr. Jana Kollárová

hlavná kontrolórka obce