Poslanci obecného zastupiteľstva

zástupca starostu: Bc. Balogová Mária

Právomoci zástupcu starostu

 

 

• je zvolený obecným zastupiteľstvom na celé funkčné obdobie

 

• zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti, alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie

 

• zvoláva a vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva v neprítomnosti starostu

 

• vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva a so zabezpečením chodu obecného úradu

• nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti starostu

 

 poslanci obecného zastupiteľstva:

Bc. Balogová Mária

Baloga Marek

Bednárik Michal

Galková Kristína

Hudák Jozef

Magda Jozef

Mgr. Šimčík Stanislav

Právomoci poslancov Obecného zastupiteľstva

 

 

• určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním 

• schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvy, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku

• schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce

• rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku

• určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky

• vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov

• uznášať sa na včeobecne záväzných nariadeniach obce (VZN)

• schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení

• určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra

• zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku

• schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok a pod.)

• zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe

• schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu

• zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce

• udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny

• ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce