Daň 2017

Daň z nehnuteľností na rok 2017

Upozorňujeme občanov, ktorí do 31.12.2016 nadobudli nehnuteľnosť, predali nehnuteľnosť, skolaudovali stavbu, bolo vydané stavebné povolenie, alebo došlo k zmene vo výmere pozemkov, prípadne došlo ku zmene účelu využitia stavby sú povinní podať do 31. januára 2017 nové priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2017, prípadne zmenu podaného daňového priznania s vyznačením, že ide o čiastkové priznanie.

Daň za psa na rok 2017

Daň za psa bude vyrubená spolu s daňou z nehnuteľností JEDNÝM ROZHODNUTÍM. Ak daňovník – vlastník psa nadobudol nového, ešte nepriznaného psa a tento už má 6 mesiacov veku, príp. mu pes, za ktorého už platí, uhynul, má zmenu, ktorú musí prísť oznámiť správcovi dane na predpísanom tlačive (čiastkovom priznaní) do 30 dní odkedy táto zmena nastala.