Správa nezávislého audítora k UZ a VS a Výročná správa k 31.12.2021