Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Ovčie

VYHLÁSENIE VOĽBY

HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE Ovčie

 

na deň 28. januára 2022

konanie voľby hlavného kontrolóra obce Ovčie.

 

Pracovný pomer hlavného kontrolóra sa stanovuje v rozsahu:

9 % pracovného času.

 

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na obecnom úrade t.j. do 14. januára 2022

 

Predpoklady na výkon funkcie a náležitosti prihlášky:

Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra obce Ovčie je ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie.

 

obsahovať:

a) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),

b) profesijný životopis,

c) znalosť príslušnej legislatívy v samospráve, jej hospodárení a financovaní,

d) spôsobilosť na právne úkony,

e) bezúhonnosť

f) informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť

a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

K prihláške je potrebné priložiť nasledovné prílohy:

a) profesijný životopis

b) úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

c) písomný súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov uvedených v prihláške podľa §13 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pre potreby obce v súvislosti s voľbou hlavného kontrolóra obce.

d.) súhlas kandidáta o poskytnutí všetkých údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov.

Termín doručenia prihlášok je do 14. januára 2022 na adresu:

Obecný úrad, 08238 Ovčie 32

v zalepenej obálke s označením "VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA obce Ovčie

 

Písomná prihláška, ktorá bude tvoriť prílohu materiálu k voľbe hlavného kontrolóra musí byť označená: „NEOTVÁRAŤ".

 

Vyvesené na úradnej tabuli Obce Ovčie a na stránke obce www.ovcie.sk dňa:

 

13.12..2021

 

 

 

 

                                                                                                                       ...................................

                                                                                                                                   Eduard Jenča  

starosta obce Ovčie