Vykurovacia sezóna

       Vykurovacie obdobie patrí do obdobia, kedy je nebezpečenstvo vzniku požiarov veľmi vysoké. V tomto období je potrebné, aby každý z nás, ktorí prichádzame do kontaktu s vykurovacími zariadeniami im venovali zvýšenú pozornosť. V okresoch Prešov a Sabinov bolo počas vykurovacieho obdobia v roku 2020 zaznamenaných 19 požiarov od vykurovacích systémov, pri ktorých boli vyčíslené priame škody na 21 100 eur a uchránené hodnoty vo výške 218 000 eur. Požiare boli spôsobené hlavne tepelnými spotrebičmi, dymovodmi alebo komínovými telesami, kde najčastejšou príčinou vzniku požiaru bolo vyhorenie sadzí v komíne a porucha vykurovacích telies, dymovodov      a komínov.

       Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove zdôrazňuje, že špecifické podmienky vykurovacieho obdobia si vyžadujú dôkladnú prípravu tepelných spotrebičov už pred začatím ich prevádzky, pretože príčiny požiarov v tomto období sa každoročne opakujú. Rozhodujúcim činiteľom pre bezpečnosť vykurovacích zariadení a komínov je človek a jeho vzťah     k vytvoreniu podmienok bezpečnej prevádzky. Kameňom úrazu je nevedomosť občanov o svojich povinnostiach v súvislosti s technickými podmienkami a požiadavkami na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových a elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.            

                  

       K predchádzaniu vzniku požiarov  v domácnostiach, v rodinných domoch a obytných

                      domoch Vám poskytujeme zopár dobre myslených rád:

- dodržiavajte návody na obsluhu, 

- komínové telesá udržiavajte v dobrom technickom stave. Inštaláciu vykurovacích telies, čistenie

  komínov a kontrolu technického stavu zverte do rúk odborníkom, 

- nikdy nehaste prípadný požiar sadzí v komíne vodou, mohlo by dôjsť k jeho popraskaniu,                                                                                                

- dbajte   na  to,  aby  vykurovacie  spotrebiče  -  sporáky,  pece  a pod. boli umiestnené na nehorľavej

  podložke predpismi určených rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov,

- nevykonávajte neodborné zásahy na spotrebičoch,  

- neskladujte  a  nesušte v blízkosti vykurovacích spotrebičov horľavé materiály; ak je už nevyhnutné

  sušiť horľavý materiál v blízkosti spotrebiča, nenechávajte ho bez dozoru,  

- popol z vykurovacích telies ukladajte do nehorľavých nádob s uzatvárateľným vekom,

- dodržiavajte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie tuhých, kvapalných 

  a plynných palív.

       Len dôsledným dodržiavaním týchto rád predídete vzniku požiarov vo Vašich domovoch. Zamyslite sa nad nimi. Využite možnosť, aby ste vy a celá rodina prežili  vykurovacie obdobie spokojne a bez obáv z požiarov. Zvýšenú aktivitu venujte vykonávaniu preventívnych opatrení a ich realizovaniu pred začatím vykurovacieho obdobia a taktiež dodržiavaniu bezpečnostných zásad počas vykurovacieho obdobia.

       Úlohou a cieľom Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove  je pôsobiť    na občanov tak, aby nezabúdali na dôsledky podceňovania nebezpečenstva spojeného s vykurovacím obdobím, ktoré často vedie k strate „strechy nad hlavou“. V týchto prípadoch je už neskoro premýšľať nad tým, že v skutočnosti stačilo veľmi málo a požiar súvisiaci s vykurovaním nemusel vôbec vzniknúť.             

V prípade hroziaceho nebezpečenstva sa snažte konať vždy s rozvahou a bez paniky. Najprv chráňte život a zdravie, až potom majetok. V prípade, že nemôžete požiar uhasiť vlastnými silami, ohláste požiar čo najskôr Hasičskému a záchrannému zboru v Prešove na linku č. 150 alebo na linku tiesňového volania č. 112. Podrobnejšie informácie sa dozviete aj na webovej stránke https://www.minv.sk/?hasici-zachranari v záložke „prichádza vykurovacia sezóna“.

 

 

Spracoval: npor. Ľubomír Kijovský – samostatný inšpektor oddelenia požiarnej prevencie OR HaZZ v Prešove.