Výročná členská schôdza 2020

Aj keď sa pre Dobrovoľný hasičský zbor Ovčie nový rok začal pekne z ostra a hneď v prvý deň roka sme mali výjazd, museli sme sa ešte na chvíľku obzrieť aj za rokom uplynulým a zhodnotiť našu činnosť v roku 2019. Tak sme na 4. januára 2020 zvolali všetkých našich členov na výročnú členskú schôdzu. Náš zbor má registrovaných 77 členov, z ktorých sa na schôdzi zúčastnilo 50, z toho 15 žien čo potvrdzuje to, že nežnejšie pohlavie má v našom zbore silné zastúpenie a pravidelne prináša skvelé výsledky.

Schôdzu viedol predseda DHZ Ovčie pán Štefan Magda, ako delegát sa zúčastnil člen pléna Územného výboru DPO pán ing. Jozef Kišš a ako hostia poslanci obecného zastupiteľstva obce Ovčie na čele s pánom starostom Eduardom Jenčom a zástupcovia sponzorov, ktorí nás dlhodobo podporujú. Postupne sa preberali jednotlivé body programu, pričom sa dôkladne rozanalyzovala naša činnosť a hospodárenie v roku 2019. Za zmienku stoja hlavne naše výjazdy, ktorých bolo spolu 5 a zasahovali sme vždy, keď sme boli vyzvaní operačným oddelením HaZZ. Veľkú radosť máme aj z novej techniky, keďže sme v uplynulom roku dostali nové Iveco Daily. Náš zbor sa aktívne venuje aj práci s deťmi a naši malí "plameniaci" boli taktiež prítomní na výročnej členskej schôdzi. Veľmi milo nás vecným darom prekvapili naši sponzori, pán František Sirotňák, zástupca firmy Bager Servis a pán Eduard Jenča, zástupca firmy Eduard Jenča, zemné a výkopové práce, ktorí nám nahradili škodu spôsobenú pri krádeži v Auguste 2019 doteraz neznámym páchateľom. Veľmi pekne im za to ďakujeme a tešíme sa na našu ďalšiu spoluprácu.

Celá naša činnosť za rok 2019 bola zhrnutá v obrazovej podobe vo forme video prezentácie, a tak si všetci prítomní mohli počas schôdze pozrieť zábery či už priamo zo zásahov, súťaží alebo údržby a opráv techniky a priestorov, ktoré náš zbor využíva. Samozrejme po zbilancovaní roku uplynulého sme si stanovili úlohy a ciele aj do roku nadchádzajúceho. Tým hlavným cieľom, v súčinnosti s Obecným úradom Ovčie, je zahájenie výstavby našej novej hasičskej zbrojnice. Obecný úrad na čele s pánom starostom Eduardom Jenčom veľmi intenzívne pracujú na tom, aby získali všetky doklady a povolenia potrebné na to, aby sa mohlo začať stavať, na čo sa už netrpezlivo tešíme. Ďalšou našou úlohou je zlepšovať a zdokonaľovať našu zásahu schopnosť, aby sme mohli pomáhať vždy tam kde to bude potrebné. Samozrejme v neposlednom rade sa chceme aj naďalej venovať práci s deťmi a mládežou, a vychovávať tak nových členov, aby sa náš dobrovoľný hasičský zbor naďalej rozrastal. Po ukončení oficiálneho programu schôdze nasledovalo posedenie s malým občerstvením v príjemnej atmosfére.
Sme veľmi radi že sa náš zbor teší čoraz väčšej podpore a záujmu. Budeme sa aj v novom roku snažiť plniť stanovené ciele a pomáhať každému kto bude potrebovať našu pomoc. Všetko dobré, hlavne veľa zdravia a úspechov v roku 2020 praje Dobrovoľný hasičský zbor Ovčie.

Vypracoval: DHZ Ovčie