Výročná členská schôdza SZZP Ovčie

Dňa 24.3.2019 sa konala výročná členská schôdza SZZP Ovčie. V úvode privítala všetkých prítomných členov predsedníčka SZZP Ovčie p. Edita Tomková, ďalej informovala o činnosti organizácie za rok 2018, aké akcie a podujatia sa konali. O financiách zase oboznámila prítomných p. Uličná. Ďalej mali slovo starosta obce, duchovný otec a hosť predsedníčka okresnej rady SZZP Prešov Mgr. Renata Oravcová, ktorá podporila aktivity organizácie u nás, tiež oboznámila prítomných o akciách a ponukách pre členov na rok 2019. Zároveň pri tejto príležitosti sa zablahoželalo jubilantom, ktorí dostali malú pozornosť od organizácie. Po diskusii bolo malé občerstvenie.