Záverečný účet obce Ovčie za rok 2020

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce Ovčie  na  rok   2020.

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2020 .

Záverečný účet obce za rok 2020 Ovčie.pdf (221554)