Skip to main content

OZNÁMENIE O VSTUPE NA POZEMOK


Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s., so sídlom v Košiciach, Mlynská 31, IČO: 36599361,
(ďalej len ako „VSD“), ako držiteľ povolenia a prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy v súlade
s § 11, ods. 3 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, týmto oznamuje vlastníkom nehnuteľností
v katastrálnom území obce Ovčie, okres Prešov:

že za účelom vykonania úprav vlastného distribučného zariadenia, vstúpi VSD, resp. ním poverená
osoba vo verejnom záujme na cudzie pozemky a do cudzích objektov v rozsahu a spôsobom
nevyhnutným na výkon povolenej činnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Vstupy na pozemok
sa budú uskutočňovať v priebehu obdobia: apríl 2022  december 2022.

Úpravu distribučného vedenia bude realizovať spoločnosť Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08
Bratislava.


Východoslovenská distribučná a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice

22 03 04 VSD_Ziadost o dorucenie informacii verejnou vyhlaskou_Ovcie.pdf (197327)