Pasport (technická evidencia) miestnych komunikácií (ďalej len MK) je spracovaný na základe zákona o pozemných komunikáciách č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov. Podľa uvedeného zákona má obec ako správca MK viesť o nich technickú evidenciu pre vlastnú správcovskú činnosť a pre účely poskytovania údajov ministerstvu a štatistickému úradu.

Rozsah dát v pasporte spĺňa požiadavky zadávateľa, obce Ovčie.

Obec Ovčie je dopravne sprístupnená prostredníctvom cesty III/3423 zo smeru od Víťaza do smeru na Hrabkov. Táto cesta patrí do základnej cestnej siete. Cesty III triedy cez zastavané územie sú vo funkčnej triede B3 a kategórií MOK 7,5/40 so šírkou vozovky 6 m.

Miestne komunikácie zaraďujeme do funkčnej triedy C2 a C3 kategórie MO 5/30 v šírkach 5 m a sprístupňujú všetky časti obce s rodinnou zástavbou aj občianskou vybavenosťou a hospodárskymi dvormi.

Výsledkom pasportizácie MK v obci Ovčie je:

– očíslovaná sieť MK

– databáza základných technických údajov o MK a ich zariadeniach, sumár MK spracovaný do tabuliek v papierovej a digitálnej forme

– databáza základných technických údajov o MK a ich zariadeniach, miestopis MK spracovaný do tabuliek v papierovej a digitálnej forme

– databáza fotografií každej komunikácie v postupnom slede vo formáte jpg.

Digitálna forma databázy spracovaná v programe Excel umožňuje správcovi aktualizovať technické údaje a dopĺňať evidenciu o ďalšie údaje z vlastnej správcovskej činnosti.

 

OBSAH PASPORTU

Zadefinovaním potrieb obce v oblasti miestnej dopravy bolo na katastrálnom území Ovčie zaradených do siete miestnych komunikácií, 10 obslužných komunikácií.

Tieto boli postupne pomenované a očíslované:

Číslo cesty

Popis cesty

Číslo parcely

Vysporiadaná KN C

Číslo parcely

Vysporiadaná KN E

dĺžka (m)

KN C

KN E

1.

Za ulicu

211

566/53, 566/54

A/N

2.

Na hôrku

155

392/33

N

213/1

A

3.

Do sadu

218

263/1

A

4.

Kadlubová

457

269/7, 269/5, 269/4, 269/13, 269/14, 268/3, 268/13

N

215/1, 267,

A

5.

K sv. Anne

513

380

A

256

N

6.

K ihrisku

263

388/19,

N

182/1

N

7.

Na lúky

345

N

207

A

130

8.

Na mostky

288

215/1

A

9.

Nad záhradami

568

550/1

A/N

550/2

10.

Krátka ulica

129

265/10, 264/2

A/N

Mapa – Miestne komunikácie sú zakreslené do podkladu katastrálnej mapy. Farebne sú rozlíšené podľa legendy a očíslované. Farebné zobrazenie predstavuje ich skutočnú dĺžku v území.

Súhrn MK – v tabuľkovej forme popisuje súhrnné údaje o miestnych komunikáciách a to: číslo MK, miestny názov, číslo parcely KN C, vysporiadanie parcely KN C, číslo parcely KN E, vysporiadanie parcely KN E.

 

V Ovčí 25.5.2021

Schválená OcZ Ovčie dňa 4.6.2021

Viac tu: https://www.ovcie.sk/o-obci/pasportizacia-ciest/