ZÁSTUPCA STAROSTU A POSLANEC:

Bc. Balogová Mária

Právomoci zástupcu starostu:

  • je zvolený obecným zastupiteľstvom na celé funkčné obdobie

   

  • zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti, alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie

   

  • zvoláva a vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva v neprítomnosti starostu

   

  • vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva a so zabezpečením chodu obecného úradu
  • nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti starostu
POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA:

Mgr. Šimčík Stanislav

Baloga Marek

Bednarik Michal

Hudák Jozef

Galková Kristína

Magda Jozef