Skip to main content

Vyhlásenie výberového konania na riaditeľa ZŠ Ovčie

OBEC    OVČIE

082 38  Ovčie  32, tel.051/7911 207, www.ovcie.sk

Obec Ovčie zastúpená  Eduardom  Jenčom starosta obce, v zmysle § 4 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov a § 5 zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení  neskorších predpisov

vyhlasuje  výberové konanie na obsadenie funkcie:

riaditeľa  Základnej  školy  v Ovčí, ZŠ- Ovčie č.34 , 082 38

s predpokladaným nástupom od 01.05.2022

Kvalifikačné predpoklady:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy (alebo šk. zariadenia)

v zmysle  zákona č. 139/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a zmene a doplnení neskorších zákonov

vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona  č.138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení

najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

 • osobné a morálne predpoklady

Iné požiadavky:   

 • znalosť príslušnej legislatívy
 • zdravotná spôsobilosť na prácu, ktorú má vykonávať
 • práca s PC, komunikačné a organizačné predpoklady
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • občianska bezúhonnosť, ovládanie štátneho jazyka

Požadované doklady:

 • prihláška do výberového konania
 • profesijný životopis
 • overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní / 1.kvalifikačná skúška, resp. jej náhrada /
 • doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti
 • vypracovaný návrh koncepcie rozvoja  základnej   školy
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa  § 11 zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Uzávierka prijímania prihlášok je 12.04.2022  do 11.00  hod. Prihlášky s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – riaditeľ ZŠ Ovčie – neotvárať“ na adresu:

Obec Ovčie, Ovčie 32, 082 38 Víťaz.

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom najmenej 7 dní pred termínom jeho konania.

V Ovčí 22.03.2022

Eduard Jenča

                                                                                  starosta obce