Nedodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti pri používaní vykurovacích telies a komínov sa nevypláca.

     Vykurovacie obdobie prináša zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru o čom svedčí každoročná hasičská štatistika požiarovosti. V okresoch Prešov a Sabinov bolo počas predošlého vykurovacieho obdobia zaznamenaných 15 požiarov od vykurovacích systémov, pri ktorých boli vyčíslené priame škody na 56 450 eur a uchránené hodnoty vo výške 483 000 eur. Požiare boli spôsobené hlavne tepelnými spotrebičmi, dymovodmi alebo komínovými telesami kde najčastejšou príčinou vzniku požiaru bola porucha vykurovacích spotrebičov, dymovodov a komínov, vyhorenie sadzí v komíne, poškodenie dymovodu, alebo škára v komíne.

     Rozhodujúcim činiteľom pre bezpečnosť vykurovacích zariadení a komínov je človek a jeho vzťah k vytvoreniu podmienok bezpečnej prevádzky. Podľa doterajších skúseností zodpovednejším prístupom občanov k prevádzkovaniu vykurovacích telies a ku kontrole a čisteniu komínov možno predísť až 90 % požiarov. Kameňom úrazu je nevedomosť občanov o svojich povinnostiach                  v súvislosti s technickými podmienkami a požiadavkami na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii                         a prevádzkovaní palivových a elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania           a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.          Je predovšetkým na občanoch, aby túto oblasť nebrali na ľahkú váhu a prejavili dostatok záujmu predchádzať vzniku požiarov, ktorých príčinou sú práve činnosti spojené s vykurovaním.

      Posledné trendy svedčia o návrate k vykurovaniu drevnou hmotou, ktorá patrí medzi najlacnejšiu   a najdostupnejšiu. Tiež sa veľkej obľube znovu tešia kozuby a to nie len v rekreačných chalupách         a chatách ale aj v rodinných domoch, s čím súvisí aj zvýšené riziko vzniku požiaru pri ich nesprávnom prevádzkovaní. Táto skutočnosť je negatívne premietnutá do celkových štatistík požiarovosti posledných rokov.

      Úlohou a cieľom Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove  je pôsobiť    na občanov tak aby nezabúdali na dôsledky podceňovania nebezpečenstva spojeného s vykurovacím obdobím, ktoré často vedie k strate „strechy nad hlavou“. V týchto prípadoch je už neskoro premýšľať nad tým, že v skutočnosti stačilo veľmi málo a požiar súvisiaci s vykurovaním nemusel vôbec vzniknúť.

 

     Niekoľko pravidiel, zásad a odporúčaní, na ktoré počas vykurovacieho obdobia nezabúdajte:

 

- dodržiavajte návody na obsluhu,                                                                                                   

- dbajte   na  to,  aby  vykurovacie  spotrebiče  -  sporáky,  pece  a pod. boli umiestnené na nehorľavej

  podložke predpismi určených rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov,

- nevykonávajte neodborné zásahy na spotrebičoch,   

- neskladujte  a  nesušte v blízkosti vykurovacích spotrebičov horľavé materiály; ak je už nevyhnutné

  sušiť horľavý materiál v blízkosti spotrebiča nenechávajte ho bez dozoru,   

- popol z vykurovacích telies ukladajte do nehorľavých nádob s uzatvárateľným vekom,

- dodržiavajte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie tuhých, kvapalných  

  a plynných palív.

 

      Každý z nás si musí uvedomiť, že protipožiarnu bezpečnosť pri vykurovaní ovplyvňuje svojím konaním a správnymi rozhodnutiami. Majme na pamäti, že požiar môže v priebehu niekoľkých minút zničiť celý Váš majetok. Nezabúdajme, že za celkový technický stav a údržbu komínov zodpovedá každý majiteľ alebo užívateľ rodinného domu sám a je povinný zabezpečovať pravidelné čistenie        a kontrolu komínov. Čistenie komínov a kontrolu celkového technického stavu odporúča Hasičský      a záchranný zbor ponechať na odborníkov. Pri kontrole je vhodné zamerať sa na celkové stavebné prevedenie a funkčnosť, či nedošlo k prehoreniu materiálu a jeho následnému poškodeniu alebo opotrebeniu. Len dôsledným dodržiavaním týchto rád predídete vzniku požiarov vo Vašich domovoch. Zamyslite sa nad nimi. Využite možnosť, aby ste vy a celá rodina prežili zimné vykurovacie obdobie spokojne a bez obáv z požiarov. Zvýšenú aktivitu venujte vykonávaniu preventívnych opatrení a ich realizovaniu pred začatím vykurovacieho obdobia, a taktiež dodržiavaniu bezpečnostných zásad počas vykurovacieho obdobia.

 

      V prípade hroziaceho nebezpečenstva sa snažte zachovať rozvahu. Chráňte najprv život a zdravie, až potom majetok. Požiar ihneď ohláste Hasičskému a záchrannému zboru                na tiesňovú linku 150 alebo 112. Ak je to možné, urýchlene odstráňte všetok horľavý materiál          z blízkosti komínového telesa resp. vykurovacieho spotrebiča a vypnite prívod energií.               Na zrazenie a uhasenie horiacich sadzí v komíne je možné použiť suchý piesok. Požiar sadzí       v komíne nikdy nehaste vodou ! (mohlo by dôjsť k jeho popraskaniu alebo dokonca výbuchu).  

 

Spracoval: npor. Ľubomír Kijovský - samostatný inšpektor oddelenia požiarnej prevencie na OR HaZZ v Prešove.