STAROSTA OBCE OVČIE

EDUARD JENČA

Právomoci starostu

  • • je štatutárnym orgánom obce v majetko-právnych vzťahoch obce a v  pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce

   • je správnym orgánom v administratívnych vzťahoch

   • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva

   • vykonáva obecnú správu

   • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, štatútom obce alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu

   • zastupuje obec navonok  vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým osobám a fyzickým osobám

   • uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insígnie

   • podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva

   • môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonom, alebo je pre obec zjavne nevýhodné