PONÚKAME PRIESTORY NA PRENÁJOM:

     – salónik OcÚ Ovčie o ploche 88 m2 s kuchyňou a vlastným WC nachádzajúce sa na poschodí

     – sála kultúrneho domu OcÚ Ovčie o ploche 272 m2 s javiskom a s kuchyňou, WC, dva skladové priestory

  • Priestory sú prenajímané na dobu určitú podľa cenníka platného VZN č. 3/2009 o podmienkach určovania a vyberania úhrad za služby a prenájom priestorov a majetku obce Ovčie.

  • Poplatok je nutné uhradiť v plnej výške po skončení akcie po dohode so zamestnancom obce. Poplatok je možné zaplatiť v pokladni OcÚ Ovčie.

  • Prenajímateľ zabezpečí priestory k dispozícii včas pred začiatkom nájmu.  Nájomca je povinný opustiť prenajaté priestory podľa dohody po ukončení akcie. V prípade rozsiahlejších príprav priestorov musí objednávateľ náležitosti dohodnúť s prenajímateľom najneskôr týždeň pred začatím nájmu (podujatia), objednať priestory je možné aj skôr .

  • Nájomca vráti prenajímateľovi prenajaté priestory v stave, v akom ich prebral. Nájomca zodpovedá za škody spôsobené pri užívaní prenajatých priestorov nájomcom alebo osobami, ktoré majú vzťah k nájomcovi a zabezpečí ich odstránenie na svoje náklady. Vzniknuté škody bezodkladne po ich zistení oznámi prenajímateľovi.

  • V priestoroch OcÚ Ovčie je prísne zakázané fajčiť. Na fajčenie je vyhradený priestor pred budovou pri hlavnom vchode do budovy, na poschodí na terase, kde je na daný účel k dispozícii popolník. V prípade porušenia zákazu fajčenia nebude nájomcovi zo strany prenajímateľa umožnený ďalší prenájom priestorov.

  • Nájomca (organizátor podujatia) zabezpečí, aby sa návštevníci podujatí pohybovali len vo vyhradených priestoroch.

  • Nájomca sa zaväzuje zabezpečiť užívanie prenajatých nebytových priestorov a obecného majetku len na účel, na ktorý mu boli prenajaté.  

  • KALENDÁR OBSADENOSTI PRIESTOROV

KULTÚRNY DOM OCÚ OVČIE

SALÓNIK OCÚ OVČIE