Skip to main content

VŠEOBECNÁ  CHARAKTERISTIKA  ŠKOLY

tel. +421 903 394 480

ZŠ Ovčie je neplnoorganizovaná základná škola bez právnej subjektivity s ročníkmi 1- 4. Jej zriaďovateľom je Obec Ovčie. Škola poskytuje základné vzdelanie v súlade s platnými učebnými osnovami pre 1.stupeň ZŠ, pripravuje žiakov pre ďalšie štúdium na 2.stupni ZŠ, zabezpečuje záujmovú činnosť v čase mimo vyučovania v záujmových útvaroch. Počet žiakov sa pohybuje cca 25.

VEĽKOSŤ ŠKOLY

Budova je účelovo zriadená pre ročníky 1 - 4, s počtom tried 2, dimenzovaná do 40 žiakov. Škola je zateplená, splynofikovaná, bez telocvične, s vybudovanou ľadovou plochou, na ktorej treba dokončiť povrchové úpravy a zastrešenie. Škola nemá školskú jedáleň. Tá sa nachádza v Materskej škole v Ovčí spojenej s budovou školy. K dispozícii má samostatnú počítačovú miestnosť, knižnicu, šatne a ďalšie priestory v areáli školy ( pozemok, dvor). Vyučovacím jazykom je slovenčina.

Počas hlavných prestávok sú žiaci v triede, majú voľnosť, môžu sa hrať vlastné hry a nemusia sa povinne prechádzať po chodbách. Prístup pedagógov je k žiakom priateľský.

​​​​​​​CHARAKTERISTIKA ŽIAKOV 

Školu navštevujú žiaci 1. stupňa vo veku od 6 do 10 rokov zo školského obvodu obce Ovčie. Vo výchove a vzdelávaní pokračujú na Základnej škole v Hrabkove vzdialenej od obce Ovčie cca 3 km. Približne 95 % žiakov pochádza z šsariškého prostredia so silnými šarišskými zvykmi a tradíciami. V bežnej reči používajú žiaci šarišské nárečie.

Škola má dlhoročné skúsenosti s prácou s deťmi so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami (ďalej ŠVVP). Všetkým integrovaným žiakom je venovaná zvýšená pozornosť pri vyučovaní, majú vypracovaný individuálny vzdelávací program, sú zaradení do bežných tried. Učitelia sa zaoberajú problematikou porúch výchovy a vzdelávania, absolvujú rôzne semináre a školenia.

Škola vyhľadáva a rozvíja talent a mimoriadne nadanie žiakov. Talentovaným žiakom dávame príležitosť zúčastniť sa na rôznych olympiádach, súťažiach a podujatiach, učitelia pre nich pripravujú a zadávajú školské práce odpovedajúce ich zručnostiam a schopnostiam nielen na vyučovaní, ale aj v mimovyučovacom čase, najmä v rámci záujmových útvarov.

​​​​​​​CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO ZBORU

V škole pracujú 2 pedagogickí pracovníci na plný úväzok (2 učiteľky), jeden pedagogický pracovník vyučujúci náboženskú výchovu, asistent učiteľa na čiastočný - skrátený úväzok a jeden nepedagogický pracovník - školníčka a upratovačka (kumulovaná funkcia),na plný úväzok.

Pedagogický zbor je plne kvalifikovaný, učiteľky majú ukončené úplné vysokoškolské vzdelanie a spĺňajú kvalifikačné požiadavky stanovené zákonom, tj. spĺňajú pedagogickú a odbornú spôsobilosť pre vyučovanie na 1. stupni ZŠ. Svoju odbornosť si ďalej zvyšujú odborným vzdelávaním, Vďaka rôznorodej zameranosti pedagógov môžeme uspokojiť veľké množstvo potrieb žiakov a to nielen v oblasti vyučovania, ale taktiež v oblasti voľno-časových aktivít - v škole sú dva záujmové krúžky, v ktorých učitelia ochotne pracujú nad stanovený rámec pracovných povinností.

Vyučujúce si rozširujú vzdelávanie prostredníctvom vzdelávaní poriadaných cez metodické centrá, podľa ponuky Štátneho pedagogického ústavu v oblasti práce s deťmi s poruchami výchovy a vzdelávania, integrácie detí, prácu s deťmi prostredníctvom moderných alternatívnych metód, zavádzanie informačno-komunikačných technológií do vyučovacieho procesu, na primárnu protidrogovú prevenciu. V najbližšej dobe sa chceme zamerať na vzdelávanie učiteľov v oblasti výučby informatiky.

​​​​​​​DLHODOBÉ PROJEKTY 

Škola realizuje projekty v súlade so strategickými cieľmi školy a s dlhodobými výchovno – vzdelávacími cieľmi: Škola bola zapojená do projektov Infovek, , Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ

Škola sa pravidelne a každoročne zapája do vyhlasovaných projektov a grantov - Liga proti rakovine /zameraný na onkologické ochorenie a pomoc chorým účasťou na dobrovoľnej zbierke finančnej podpory, Biela pastelka- zbierka zameraná na pomoc nevidiacim / Hodina deťom a Zbierame baterky - projekt zameraný na ochranu životného prostredia zberom nefunkčných batérií.

Projek odporúčaný MŠVVaŠ SR „Záložka do knihy spája školy“ na tému Môj obľúbený literárny hrdina. V projekte chceme naďalej pokračovať.

Škola sa v školskom roku 2013/2014 a 2014/2015 zapojikla do Národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (ďalej len „projekt DigiŠkola“), v ktorom pre školu získala interaktívnu tabuľu, dataprojektor k tabuli s držiakmi a notebook. Do projektu sa za našu školu zapojila Mgr. Ľubomíra Magdová. Pre získanie techniky bolo povinne vypracovať za každú tabuľu jeden projekt, ktoré p. Magdová vypracovala a do stanoveného termínu elektronicky odovzdala.

Škola získala v školskom roku 2014/2015 v projekte Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety nasledovnú digitálnu techniku: interaktívnu tabuľu, dataprojektor s držiakom, NTB a sadu reproduktorov.

V oblasti športu sa škola zapojila v školskom roku 2014/2015 do projektu spolufinancovaného z prostriedkov európskej únie pod názvom Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy. Do projektu sa zapojila Mgr. Ľubomíra Magdová, ktorá svojou účasťou na vzdelávaní získala pre školu športové náradie a náčinie.

SPOLUPRÁCA S RODIČMI A INÝMI SUBJEKTMI 

Spolupráca s rodičmi sa neustále rozvíja, rodičia môžu kedykoľvek navštíviť školu nielen po vzájomnej dohode s triednym učiteľom, na školských a triednych rodičovských združeniach, ale aj akciách poriadaných školou.

Rodičia, zákonní zástupcovia a verejnosť majú možnosť oboznámiť sa s chodom školy prostredníctvom webovej stránky školy. Možnosti vzájomných informácií cez internet chceme naďalej viac rozširovať.

Pri škole pracuje Združenie rodičov a priateľov školy a Rada školy pri ZŠ Ovčie. Oba subjekty sa podľa potreby stretávajú.

Veľmi dobrá spolupráca je s Obecným úradom v Ovčí. Žiaci sa zúčastňujú na akciách organizovaných obcou, pripravujeme kultúrne programy pre verejnosť.

Kladne je hodnotená spolupráca s CPPPa P Prešov, ktorá nám poskytuje odbornú poradenskú pomoc pri práci so žiakmi so ŠVVP.

Spolupráca s inými subjektmi:

Základná škola Hrabkov

1. 6   ŠKOLA AKO ŽIVTNÝ PRIESTOR 

Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, treba klásť dôraz na:

upravené a estetické prostredie tried, školského dvora, chodieb,
aktuálne informácie o aktivitách školy prezentovať na informačných tabuliach a nástenkách,
budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom, medzi žiakmi a pedagógmi.
V škole pestujeme uvedomelý pozitívny vzťah žiakov k spolužitiu ľudí, k tolerancii, k humánnosti. V práci s kolektívom triedy dôsledne systematicky a cieľavedome presadzujeme fungovanie samosprávy triedy, plnenie konkrétnych individuálnych úloh žiakov, povinností týždenníkov, šetrenie zariadenia triedy a školy. Presadzujeme u žiakov znalosť ich práv a povinností (školský poriadok).