Skip to main content

Výberové konanie na vychovávateľa ŠKD pri ZŠ Ovčie

Údaje o pracovnom mieste – vychovávateľ

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Názov a adresa zamestnávateľa:

Obec Ovčie, 08238 Ovčie 32, IČO: 00327581

Kategória pedagogického zamestnanca:

Vychovávateľ ŠKD Ovčie pri ZŠ Ovčie, 08238 Ovčie 34

Termín nástupu 10.1.2022

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 5.1.2022 Rozsah úväzku: 80%

Kvalifikačné predpoklady :

Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

• ovládanie štátneho jazyka

• práca s PC

• spoľahlivosť

• komunikatívnosť

• výhoda – hra na hudobný nástroj

Zoznam požadovaných dokladov:

• žiadosť o prijatie do zamestnania

• profesijný životopis

• overené kópie dokladov o stupni vzdelania a splnení kvalifikačných predpokladov

• písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

• bezúhonnosť podľa § 15 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch

• zdravotná spôsobilosť podľa § 16, ods.2 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch

 

 

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s ďalšími požadovanými dokladmi zašlite do 5.1.2022 do 12:00 hod. na adresu: Obec Ovčie, 08238 Ovčie 32, osobne, alebo e-mailom: ovcie@ovcie.sk do predmetu správy uveďte ŠKD – priezvisko a meno

 

 

Pracovný pohovor sa uskutoční 7.1.2022 (čas podľa dohody).

Vyhradzujeme si právo nezaradiť do výberového konania uchádzača, ktorý nespĺňa podmienkyvýberového konania.

Kontaktovaní budú iba vybraní uchádzači.

 

 

 

 

Eduard Jenča – starosta obce Ovčie