Ovčie - slávnosť s uložením relikvie b. sr. Zdenky

 

 

Ovčie, 5. decembra (TK KBS) - Tohtoročná slávnosť sv. Barbory – patrónky filiálneho chrámu v Ovčí sa niesla v znamení vďačnosti za dar mnohých kňazských a rehoľných povolaní z farnosti Víťaz. Symbolickým vyjadrením tejto vďaky Pánu Bohu bolo prinesenie relikvie blahoslavenej sr. Zdenky Schelingovej, pretože práve v Kongregácii milosrdných sestier sv. Kríža je deväť sestier z tejto obce. Súčasťou slávnosti bolo požehnanie novej výzdoby interiéru kostola, v podobe zrekonštruovaného obetného stola, nového bohostánku a obrazu Milosrdného Ježiša.


Hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše bol Mons. Stanislav Stolárik, košický pomocný biskup, ktorý hneď v úvode vyjadril radosť, že môže byť v rodisku Dona Jozefa Kočíka, ktorého osobne poznal a hlboko si ho vážil pre jeho múdrosť a pokoru. Otec biskup sa v svojej homílii snažil priblížiť všetky aspekty tohto slávnostného dňa, pričom zdôraznil evanjeliovú výzvu Jána Krstiteľa: „Pripravte cestu Pánovi...“ Ako príklad použil renovovaný interiér kostola, v ktorom je túto prípravu naozaj vidieť, ale podčiarkol, že dôležité je preniesť si obnovu aj do našich životov. K tomu nám môže pomôcť vzor a odvaha svätíc, na ktoré sa v tento deň upriamila naša pozornosť. Sv. Barbora je často zobrazovaná s kalichom a hostiou v ruke, pretože podľa tradície prináša Krista v Eucharistii zomierajúcim. To je dôvod, pre ktorý si ju za svoju patrónku zvolili tí, ktorí pracujú v nebezpečných povolaniach (baníci, delostrelci atď), aby im v ohrození života duchovným spôsobom priniesla viatikum, ako posilnenie na cestu do večnosti. 

Od tohto symbolu otec biskup prešiel k samotnému významu Eucharistie ako nenahraditeľného pokrmu veriacich a mystického stredu spoločenstva Cirkvi, čo zvýrazňuje rekonštruovaný bohostánok a obetný stôl, ktoré boli počas sv. omše posvätené. Láska ku Kristovi až po vyliatie vlastnej krvi, to je to, čo spája sv. Barboru – mučenicu z kresťanského staroveku a sr. Zdenku, ktorá obetovala svoj život za záchranu kňazov počas prenasledovania Cirkvi v minulom storočí. Podľa ich vzoru sme aj my neustále povolaní svedčiť svojím životom o našej viere a spolu s nimi tvoriť spoločenstvo svätých - Cirkev. Na toto nás má upriamiť relikvia bl. Zdenky, ktorá bola prinesená v tento deň a ostane trvalou súčasťou oltára. Otec biskup sa tiež vyznal, ako práve milosťou sr. Zdenky a na jej mocný príhovor s pokojom prijal svoju voľbu za biskupa a preto tiež vlastní jej relikviu, čím nás povzbudil k živej úcte k tejto svätici. Súčasťou relikviára je prvá ikona bl. sr. Zdenky na Slovensku, od ikonopiskyne Emílie Dankovčíkovej z Košíc, vyjadrujúca mučeníctvo a zároveň oslávenie tejto prvej blahoslavenej Slovenky. Posledný bod, na ktorý otec biskup v svojej homílii poukázal, je obraz Božieho milosrdenstva, čím zdôraznil kristocentrický význam slávnosti.

TK KBS informoval Peter Stašik

Prevzaté z https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20111205033