Skip to main content

OBEC OVČIE

Ovčie 32 , 082 38 Víťaz

Číslo : SOÚ 072/2022-OcÚ 19/2022- oz                                               V Ovčí , dňa 02.05.2022

Vybavuje : Ing. Stanislav Imrich, SOÚ Široké

Č. t. + 421517911102

 

 

podľa rozdeľovníka :

 

Vec: Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby, podľa ust. § 36, ods.1 a ods.4 zák. č.50/1976 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (stavebný zákon).

 

Dňa 30.03.2022 podal navrhovateľ Presnet – profi s. r. o. so sídlom Urbánková 1, Prešov na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby elektronickej komunikačnej siete.

 

Konanie bolo začaté dňom podania návrhu.

 

Predmetom návrhu na umiestnenie je líniová inžinierska stavba s názvom :

„Komunikačná vybavenosť pre obec Ovčie“, ktorej účelom je vybudovanie   optickej siete v obci Ovčie . Stavebno-technické riešenie vychádza zo záujmu a potreby rekonštrukcie, doplnenia a výmeny komunikačnej siete.

 

Popis stavby :

Optická trasa bude realizovaná vzdušným vedením na existujúcom a novo vybudovanom telekomunikačnom vedení (komunikačný systém obce – rozhlasové vedenie). Telekomunikačné vedenie bude umiestnené na podporných stĺpoch o výške 6 m, kde na danom stĺpe je umiestnená konzola, na ktorej sa nachádza existujúce telekomunikačné vedenie. Daná stavba sa bude dopĺňať o optické vlákna, ktoré budú kopírovať existujúce telekomunikačné vedenie.

V miestach, kde nie sú umiestnené rozhlasové stĺpy sa doplnia nové. Prípadné stĺpy, ktoré sú v zlom stave sa vymenia za nové.

Odstup medzi jednotlivými podpornými stĺpmi by mal byť približne 35 m, výška stĺpov nad úrovňou zeme bude 5,5 m, priemer stĺpu bude 76 mm, pričom v zemi bude stĺp 0,5 m. Hrúbka steny pozinkovaného oceľového stĺpu bude 3 mm.

Optický kábel bude umiestnený na konzole stĺpu vo výške 5,4 m nad zemou, pričom najnižší bod previsu optického káblu bude vzdialený od zeme minimálne 4,5 m až 5 m. Previs optického káblu z jedného  na druhý podporný stĺp bude maximálne 40 cm.

Po nainštalovaní nového vedenia sa začnú postupne pripájať zákazníci k optickej sieti podľa záujmu o optické internetové pripojenie. Trasa bude umiestnená na parcelách v obecnom vlastníctve KN C, k. ú. Ovčie: 358, 384/1, 374/1, 374/2, 264/2, 382, 386/1, 380, 409, 376, 383/1, 377, 378, 394/1, 379, 383/2. Dĺžka nadzemnej komunikačnej trasy bude 3 359 m.

 

Obec Ovčie  stavebný úrad v súlade s  § 117  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  v znení neskorších predpisov (stavebný  zákon), podľa § 36, ods.1  a ods.4, stavebného zákona

o z n a m u j e

začatie územného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a súčasne

n a r i a ď u j e

 

na prerokovanie predloženého návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční :

 

dňa 26. máj 2022 (štvrtok) o 10,30 hod.

so stretnutím na obecnom úrade v Ovčí  / zasadačka obecného úradu /

 

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri tomto konaní, inak k nim nebude prihliadnuté.

V prípade, že niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas,  je povinný požiadať o predĺženie lehoty pred jej uplynutím.

Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc.

Do podkladov podania je možné nahliadnuť v dňoch až piatok v čase od 7,00 – 11,30 hod a v štvrtok aj v čase 13,00 – 15,00 hod na Spoločnom obecnom úrade v Širokom   do termínu uvedenom v tomto oznámení.

 

V súlade s ust. § 36 ods. 4 stavebného zákona v spojení s ust. § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení, sa začatie územného konania o umiestnení predmetnej líniovej rozsiahlej stavby, doručuje účastníkom konania – vlastníkom pozemkov dotknutých umiestnení stavby, vzhľadom k veľkému počtu, formou verejnej vyhlášky, ktorá bude vyvesená po dobu 15 dní  na úradnej tabuli správneho orgánu – Obce Ovčie  a na internetovej stránke  www.ovcie.sk.  Za deň doručenia verejnou vyhláškou sa považuje posledný 15-ty deň zverejnenia vyhlášky na úradnej tabuli správneho orgánu.

 

 

Eduard Jenča

starosta obce

 

Oznámenie sa doručuje:

Účastníkom konania:

 1. navrhovateľ – Presnet – profi, s. r. o., Urbánkova 1, 080 01 Prešov
 2. Ostatným účastníkom konania, vlastníkom pozemkov dotknutých umiestnením stavby

– verejnou vyhláškou

Dotknutým orgánom:

 1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prešove , Hollého 5 , 080 01 Prešov
 2. Krajský pamiatkový úrad Prešov , Hlavná 115 , 080 01 Prešov
 3. Ministerstvo dopravy a výstavby  SR , , útvar vedúceho hygienika rezortu , Odd. oblastného hygienika Košice , Štefánikova 50/A, 040 01 Košice
 4. MO SR, Agentúra správy majetku , Komenského 39/A , 040 01 Košice
 5. MV SR , Centrum podpory Prešov , odd. telekomunikačných služieb , Štúrova 7 , 080 01 Prešov
 6. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnická 1 , 080 01 Prešov
 7. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek
  ŽP (štátna správa ochrany prírody a krajiny),  Námestie mieru 3 , 080 01 Prešov
 8. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek
  ŽP (štátna vodná správa),  Námestie mieru 3 , 080 01 Prešov
 9. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek
  ŽP (štátna správa odpadového hospodárstva),  Námestie mieru 2 , 080 01 Prešov
 10.  Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie mieru 3 ,

080 01 Prešov ( pôsobnosť cesty  III.  triedy)

 1.  PSK, Úrad prešovského samosprávneho kraja , odbor RR , Námestie mieru 2 , 080 01 PO
 2. Správa a údržba ciest PSK , Jesenná 14 , 080 01 Prešov
 3. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Povodie Hornádu, OZ, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
 4. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice
 5. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava
 6. SPP Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
 7. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 8. Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
 9. O2 Slovakia s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
 10. Obec Ovčie – vz. starostom
 11. SOÚ Široké

 

 

 

 

Zverejnené na úradnej tabuli obce ……………….  dňa  :    ……………………………………….