Skip to main content

Záverečný účet Obce Ovčie za rok 2021

Predkladá : Eduard Jenča

Spracoval:  Mgr. Žofia Humeňanská

V Ovčí dňa 18.05.2022

Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Ovčí dňa 27.06.2022,

uznesením č.1/2022 /k bodu č.5./

Záverečný účet:

 • vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 28.06.2022
 • zverejnený na webovom sídle obce  Ovčie dňa 28.06.2022

Záverečný účet obce za rok 2021

OBSAH :

 

 1. Rozpočet obce na rok 2021

 

 1. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021

 

 1. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021

 

 1. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021

 

 1. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

 

 1. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021

 

 1. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021

 

 1. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

 

 1. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

 

 1. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

 

 1. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
  1. zriadeným a založeným právnickým osobám
  2. štátnemu rozpočtu
  3. štátnym fondom
  4. rozpočtom iných obcí
  5. rozpočtom VÚC

 

 1. Hodnotenie plnenia programov obce

 

Záverečný účet obce za rok 2021

 

1. Rozpočet obce na rok 2021

 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce Ovčie  na  rok   2021.

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2021 .

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 04.12.2020 uznesením č..1/2020

Rozpočet bol zmenený jedenkrát

prvá zmena  vykonaná rozpočtovým opatrením č. 1,2 starostom dňa 02.02.2021

Rozpočet obce k 31.12.2021

Schválený rozpočet

Schválený rozpočet

po poslednej zmene

Príjmy celkom

658 953,-

474 546,-

z toho :

Bežné príjmy

358 953

459 344,66

Kapitálové príjmy

300 000

4 000,-

Finančné príjmy

11 201,34

Príjmy RO s právnou subjektivitou

Výdavky celkom

658 953,-

437 944,34

z toho :

Bežné výdavky

344 883,-

                    400 477,51

Kapitálové výdavky

302 370,-

25 251,41

Finančné výdavky

11 700,-

12 215,42

Výdavky RO s právnou subjektivitou

Rozpočtové hospodárenie obce

36 601,66

 

 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021

 

Rozbor plnenia príjmov sa vykoná v takej štruktúre v akej bol rozpočet schválený obecným zastupiteľstvom

 

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

474 546,-

474 546,-

100

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 474 546,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 474 546,- EUR, čo predstavuje  100% plnenie.

 

 1. Bežné príjmy

 

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

459 344,66

459 344,66

100

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 459 344,66 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 459 344,66 EUR, čo predstavuje  100 % plnenie.

 

 1. daňové príjmy

 

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

273 920,77

273 920,77

100

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 238 958,- EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 253 947,69 EUR, čo predstavuje plnenie na  106,27 %.

 

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 7 315,-EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 8 372,07 EUR, čo predstavuje plnenie na 114,45 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 6 159,67 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 2 212,40 EUR . K 31.12.2021 obec neeviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností

 

Daň za psa  410,- EUR

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 9 903,51 EUR

Prijaté odvody / poistné / za zamestnanca a zamestnávateľa 454,10 EUR

 

 

 

 1. nedaňové príjmy:

 

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

 

 

 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 15 800,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 14 841,88 EUR, čo je 93,93 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov.

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky – správne poplatky:13 996,92 EUR

Z rozpočtovaných 10 600,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 13 996,92 EUR, čo je 132,04 % plnenie.

 

 1.  iné nedaňové príjmy:

 

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

731,25

731,25

100

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 2 466,- EUR, bol skutočný príjem vo výške 731,25 EUR, čo predstavuje 29,65 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.

 

 1. prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 71 564,- EUR bol skutočný príjem vo výške 155 430,61 EUR, čo predstavuje 217,19% plnenie.

 

Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Účel

MŠ SR 105 431,- ZŠ normatíva, nenormativa, učeb
MV SR 27,60 Register adries
MV SR 219,45 REGOB
ESF,EF 12 244,77 EFRP,ESF
ÚPSVaR 6 521,20 Dotácia na stravu
MF SR 3 122,24 SOBD
MF SR 65,16 ZP
MF SR 3 034,07 HZ
MF SR 24 765,12 Covid

 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

 

 1. Kapitálové príjmy:

 

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

260 000

4 000,-

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 260 000,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 4 000,-EUR, čo predstavuje  1,54% plnenie.

 

Príjem z predaja kapitálových aktív:

Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 0EUR, čo je 0 % plnenie.

Príjem z predaja budov bol vo výške   0 EUR a príjem z predaja bytov bol vo výške 0 EUR.

 

 

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných  .0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 0.EUR, čo predstavuje 0 % plnenie.

 

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 0 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie.

 

 

 1. Príjmové finančné operácie:

 

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2021

% plnenia

0

11 201,34

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume11 201,34 EUR, čo predstavuje  % plnenie.

 

V roku 2021 nebol prijatý úver .

 

..

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021

 

Rozbor čerpania výdavkov sa vykoná v takej štruktúre v akej bol rozpočet schválený obecným zastupiteľstvom .

 

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

437 944,34

437 944,34 100

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 658 953 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 437 944,34 EUR, čo predstavuje 66,46 % čerpanie.

 

 1. Bežné výdavky

 

 Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

400 477,51

400 477,51     100          

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 344 883,- EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 400 477,51 EUR, čo predstavuje 116,12 % čerpanie.

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov149 750,-  EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 176 044,72  EUR, čo je 117,56 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, mestskej polície, matriky, Spoločného stavebného úradu, Spoločného školského úradu,  aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

 

 

 

 

 

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 57 731,- EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 68 478,06 EUR, čo je 118,62 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 127 302,-  EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 141 716,85 EUR, čo je 111,32 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

 1. Kapitálové výdavky

 

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

25 251,41

 25 251,41                 100             

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 302 370,- EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2021 v sume 25 251,41  EUR, čo predstavuje  8,35 % čerpanie.

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a/ Hasičská zbrojnica

Z rozpočtovaných  30 000,-EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 17 998,77.EUR

 1. Výdavkové finančné operácie

 

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2021

% čerpania

12 215,42

            12 215,42                100

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 11 700,- EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 v sume 12 215,42 EUR, čo predstavuje  104,40 % čerpanie.

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného účtu.

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 11 700,- EUR na splácanie istiny z prijatých úverov  zo ŠFRB bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 12 215,42 EUR, čo predstavuje 104,40 %.

 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021

 

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR

Bežné  príjmy spolu

459 344,66

z toho : bežné príjmy obce

459 344,66

             bežné príjmy RO

0,00

Bežné výdavky spolu

400 477,51

z toho : bežné výdavky  obce

400 477,51

             bežné výdavky  RO

0,00

Bežný rozpočet

58 867,15

Kapitálové  príjmy spolu

4 000,-

z toho : kapitálové  príjmy obce

4 000,-

             kapitálové  príjmy RO

0,00

Kapitálové  výdavky spolu

25 251,41

z toho : kapitálové  výdavky  obce

25 251,41

             kapitálové  výdavky  RO

0,00

Kapitálový rozpočet

-21 251,41

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

37 615,74

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ

11 396,40

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ

(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)

0,00

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

26 219,34

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov

11 201,34

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov

12 215,42

Rozdiel finančných operácií

-1 014,08

Príjmy spolu

474 546,-

VÝDAVKY SPOLU

437 944,34

Hospodárenie obce

36 601,66

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ

11 396,40

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ

(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)

0,00

Upravené hospodárenie obce

25 205,26

 

 

 

 

Výška prebytku/schodku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2021 ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19.

 

 

Prebytok rozpočtu v sume 37 615,74 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 11 396,40 EUR

 

V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)  citovaného zákona, z tohto  prebytku vylučujú :

 1. nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume  422,24  EUR, a to na :
 • stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 2 404,90 EUR

 

 1. nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové  výdavky  poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume 8 569,26 EUR, a to na :
 • Výstavbu Hasičskej zbrojnice

Zostatok finančných operácií v sume -1 014,08 EUR podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na :

 • tvorbu rezervného fond 25 205,26 EUR

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške 25 205,26  EUR.

 

 

 

 1. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

 

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

 

Fond rezervný

Suma v EUR

ZS k 1.1.2021

13 836,28

Prírastky – z prebytku rozpočtu za uplynulý

rozpočtový rok

21 904,84

                – z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi

z podnikateľskej činnosti po zdanení

                – z finančných operácií

Úbytky   – použitie rezervného fondu :

Výstavba Hasičskej zbrojnice

               – krytie schodku rozpočtu

               – ostatné úbytky

KZ k 31.12.2021

35 741,22

 

Peňažný fond

Obec nevytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z .z. v z.n.p..

 

Sociálny fond

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

 

Sociálny fond

Suma v EUR

ZS k 1.1.2021

470,16

Prírastky – povinný prídel –      1,05  %

1491,69

               – povinný prídel –        %

               – ostatné prírastky

Úbytky   – závodné stravovanie

               – regeneráciu PS, dopravu

               – dopravné

               – ostatné úbytky

924,23

KZ k 31.12.2021

1 037,62

 

Fond prevádzky, údržby a opráv

Obec nevytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z. v z.n.p..

Fond rozvoja bývania

Obec nevytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v z.n.p..

 1. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021

A K T Í V A 

Názov 

ZS  k  1.1.2021  v EUR

KZ  k  31.12.2021 v EUR

Majetok spolu

2 307 404,74

2 301 941,38

Neobežný majetok spolu

2 212 798,03

2 182 804,96

z toho :

Dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok

2 066 446,04

2 036 470,25

Dlhodobý finančný majetok

146 351,99

146 334,71

Obežný majetok spolu

94  606,71

119 136,42

z toho :

Zásoby

64,97

53,27

Zúčtovanie medzi subjektami VS

Dlhodobé pohľadávky

Krátkodobé pohľadávky

2 199,29

3 534,22

Finančné účty

92 342,45

115 548,93

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

Časové rozlíšenie

P A S Í V A

Názov

ZS  k  1.1.2021 v EUR

KZ  k  31.12.2021 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

2 3407 404,74

2 301 941,38

Vlastné imanie

457 026,84

496 934,77

z toho :

Oceňovacie rozdiely

Fondy

Výsledok hospodárenia

18 679,32

39 907,93

Záväzky

283 021,40

274 822,22

z toho :

Rezervy

Zúčtovanie medzi subjektami VS

10 701,34

11 396,4

Dlhodobé záväzky

248 580,43

237 056,77

Krátkodobé záväzky

23 739,63

26 369,05

Bankové úvery a výpomoci

Časové rozlíšenie

1 567 356,5

1 530 184,39

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021

 

Stav záväzkov k 31.12.2021

Druh záväzku

Záväzky celkom k 31.12.2021 v EUR

z toho v  lehote splatnosti

z toho po lehote splatnosti

Druh záväzkov voči:

 • dodávateľom

 • zamestnancom

13 472,28

 • poisťovniam

9 591,76

 • daňovému úradu

2 034,94

 • štátnemu rozpočtu

236 019,15

 • bankám

 • štátnym fondom

 • ostatné záväzky

Záväzky spolu k 31.12.2021

261 118,13

Stav úverov k 31.12.2021

Veriteľ

Účel

Výška poskytnutého úveru

Ročná splátka istiny

za rok 2021

Ročná splátka úrokov

za rok 2021

Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2021

Rok

splatnosti

ŠFRB Nájomné byty

380 230

12 215,42

2 460,22

236 019,15

2039

Mesačná splátka úveru je 1 222,97 EUR

Obec neuzatvorila v roku 2021 Zmluvu o úvere..

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Obec v roku 2021 neposkytla dotácie v súlade so VZN č. ….. o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia .

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

 1. zriadeným a založeným právnickým osobám
 2. štátnemu rozpočtu štátnym fondom
 3. rozpočtom iných obcí
 4. rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám,  fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

 1. Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

 

 • prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

 

Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých finančných prostriedkov

– 2 –

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov

– 3 –

Rozdiel

(stĺ.2 – stĺ.3 )

– 4 –

TJ Ovčie

1 000

1 000

0

 

 1. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

 

Poskytovateľ

 

 

 

        – 1 –

Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, ….

– bežné výdavky

– kapitálové výdavky

– 2 –

Suma  poskytnutých

finančných prostriedkov

– 3 –

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov 

– 4 –

Rozdiel

(stĺ.3 – stĺ.4 )

 

 

– 5 –

MŠ SR ZŠ-normatíva, nenormatíva ,

104 734,-

 104 734,-

0

MŠ SR Knihy, učebnice

697,-

697,-

0

ÚPSVaR 5.ročné detí – dopl. za stravu

5 877,90

3 473,-

2 404,90

MF SR COVID 19

24 765,12

24 765,12

ESF,EF Európsky soc.fond, Európsky fond

12 244,77

12 244,77

MŠ SR Rozvojový projekt vybavenie ŠJ

4 000,-

4 000,-

ŠR ZP

65,16

65,16

ŠR Dotácia výstavba HZ

8 569,26

MF SR SODB

3 070,48

2 648,24

422,24

 1. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.

 1. Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

 

VÚC

Suma poskytnutých finančných prostriedkov

– 2 –

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov 

– 3 – 

Rozdiel

(stĺ.2 – stĺ.3 )

– 4 –

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Príloha č.1 Záverečného účtu.

13. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2021.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 2 520,53 EUR.